ارتباط با بخش پشتیبانی
تلفن: 3141

Zabansara Educational & Cultural Institute!

اساتید فعال

موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر

آقای غلامعلی طوافی آزاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 15

آقای امیر کریمی گرمسیری

کارشناسی
آموزش زبان
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 8

خانم فاطمه صاحبی

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 9

آقای علی منصوری نژاد

دکتری
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, ^برادران بهمنی


خانم نازنین چاهی بخش

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم رضوان آسیه

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 8

خانم فاطمه امیری نژاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, AIC, TCC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 8

خانم صدیقه بهلولی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC, TCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 5

خانم فاطمه کشتکار

دانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 5

خانم معصومه رایانی

دانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, AIC, TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی, @واحد تخصصی بزرگسالان


تعداد نظر کاربران: 4

خانم فاطمه زیرراهیان

دکتری
فیزیولوژی ورزشی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 4

خانم مریم استوار

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

آقای یوسف دریایی نژاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), @واحد تخصصی بزرگسالان


تعداد نظر کاربران: 3

خانم نعیمه دهقانی

کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 3

آقاي محمد غریبیتدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه)


تعداد نظر کاربران: 3

خانم فاطمه قایدحسینی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم سیده سکینه گلافان

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, Grammar, OCC, TCC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

آقای عباس معینی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم نسترن نادری

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: CHC, CHC+, YCC
واحد آموزشی: %زبانسرا- خانه زبان کودک


تعداد نظر کاربران: 3

خانم لیلا ابوالحسن زاده

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه)


تعداد نظر کاربران: 2

آقای مسعود اسالم

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 2

خانم فاطمه تبرته فراهاني

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسي برق
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC, YCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, ^برادران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 2

آقای محمدجواد رمضانی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 2

آقاي حسین روشن بین

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, IELTS, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, @واحد تخصصی بزرگسالان


تعداد نظر کاربران: 2

خانم پردیس صدر

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 2

خانم زینب عقیلی مهر

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 2

خانم فرشته حاجی دیوجی

کارشناسی ارشد
فرهنگ و زبان های باستانی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مهرانگیز دشتی

کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آموزشی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم سهیلا دشتی زاده

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فرانک دهقانی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, IELTS
واحد آموزشی: @واحد تخصصی بزرگسالان


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مریم زارعیتدریس دوره های: CHC, KCC, YCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مریم شعبانی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, TCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مهربان شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فریبا فتاحیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مریم فریدون نژاد

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم لادن نوبخت

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فاطمه هژبری

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, YCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم مریم یزدان پناهی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, AIC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی, @واحد تخصصی بزرگسالان


تعداد نظر کاربران: 1

خانم رضوان اندرزیتدریس دوره های: CHC, CHC+, KCC, YCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, %زبانسرا- خانه زبان کودک


خانم راضیه ایران پور

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


خانم مهزاد برنجیتدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی


خانم سمیه بنافی

کارشناسی/کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی/مدیریت آموزشی
تدریس دوره های: CHC+, YCC
واحد آموزشی: %زبانسرا- خانه زبان کودک


خانم زهرا بهادری

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


خانم اسما پوربهی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC
واحد آموزشی: %زبانسرا- خانه زبان کودک, ^برادران بهمنی


خانم نشمین تربیت

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


خانم سالومه جفرودی

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: ^برادران بهمنی


آقای حمزه جمالی

کارشناسی
مهندسی دریا-کشتی سازی
تدریس دوره های: TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), ^برادران بهمنی


خانم طاهره جمهیری

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


خانم مریم حمزه ئیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TTC*
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


خانم زهرا حیات داوودی

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: ^برادران بهمنی


خانم زهرا خوش طینت

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


خانم سارا دشتی

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


آقاي ایمان دشتی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


خانم سمانه دیباجی شیشوان

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC, YCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


خانم زهره رفیعی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


آقای فرزاد سلیمانی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, @واحد تخصصی بزرگسالان


خانم لیلا شادی

دانشجوی دکتری
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC
واحد آموزشی: ^برادران بهمنی


آقای رضا شجاعیتدریس دوره های: ADC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), ^برادران بهمنی


خانم مینا شش بلوکی

کارشناسی
فن آوری اطلاعات
تدریس دوره های: FCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


خانم مریم شهسوار

دانشجوی کارشناسی
ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


آقاي مهرشاد غریبی


زبان ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, TCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه)


خانم اشرف فریور

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی


آقاي فرشاد فقیهتدریس دوره های: AIC, TCC, YACC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


خانم ندا قاسمی زاده


مترجمی زان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی, ^برادران بهمنی


خانم زهرا گل نشانتدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی


خانم فاطمه گلزاری

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: CHC+, YCC
واحد آموزشی: %زبانسرا- خانه زبان کودک


خانم محبوبه منصورزاده

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: $واحد تخصصی نوجوانان(پسرانه), *خواهران مرکزی


خانم الهام موسوی

کارشاسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: CHC, CHC+, YCC
واحد آموزشی: %زبانسرا- خانه زبان کودک


خانم سیده نهال موسوی

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: ^برادران بهمنی


آقای کاظم نجیبی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: *خواهران مرکزی, @واحد تخصصی بزرگسالان


خانم فاطمه کدایی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: واحد عسلویه


خانم مرضیه کوثر

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: #خواهران بهمنی, ^برادران بهمنی


اطلاعات تماس

  • بوشهر میدان امام خمینی کوچه استانداری
  • کد پستی: 7515735996
  • تلفن: (077) 3141
  • فکس: (021) 89775577
  • پست الکترونیک: info@3141.ir
  • پایگاه اینترنتی: www.3141.ir
  • شماره پیامک: 300003141

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیک تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

© 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر می باشد.