ورود بدون شماره زبان آموزي
   
مركز آموزش
حرف اول و دوم نام
نام خانوادگي
نام پدر
 
توجه:
٢- ممكن است  در ثبت مشخصات شما توسط كاربران زبان سرا اشتباه رخ داده باشد ، در صورتي كه موفق به ورود نشديد به بخش اداري زبان سرا مراجعه و مشخصات خود را بررسي نماييد
٣- تنها در صورتي كه  نام پدر  ، شماره شناسنامه و يا تلفن همراه شما در سيستم ثبت شده باشد قادر به ورود مي باشيد در غير اين صورت جهت تصحيح مشخصات شخصي خود مراجعه نماييد.
٤ - مثال : در صورتي كه نام شما محمد باشد از گزينه اول حرف "م" و از گزينه دوم حرف "ح" را انتخاب نماييد. توجه داشه باشيد حرف "آ" در ابتداي ليست قرار دارد .
در صورتي كه موفق به ورود نشديد با زبان سرا تماس بگيريد يا با بخش