شماره تلفن های داخلی موسسه زبانسرا
برای ارتباط با بخش های مختلف موسسه، پس از شماره گیری تلفن 3141 ( پیش شماره 077)، داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید. دفتر مرکزی- واحد خواهران
12 خواهران مرکزی - طبقه همکف - خانم احمدی
32 خواهران مرکزی - طبقه همکف- الهام سعدآبادی
16 آموزش - خانم ستوده
26 آموزش - خانم رشیدی راشدی - خانم حمزه ییان
17 پشتیبانی -  حسین نظری
18 پشتیبانی - علی دوزندگی فرد
واحد اداری - پشتیبانی
10 مدیر عامل - عبدالله نجارباشی
15 حسابداری - خانم بهارستان و گناوه ای
35 حسابداری - خانم برمایه
25 مدیر روابط عمومی- آقای سلیمانی
22 روابط عمومی آقای احمدی - آقای مهندسی
44 روابط عمومی آقای احمدی - آقای مهندسی
30 انفورماتیک - کامران نظری
برادران بزرگسال
11 خانم غریبی
31 آقای موسوی
27 خانم عربی
61 آقای فخرالدینی
برادران خردسال
21 خانم شاه حسینی
41 آقای قادری
51 اتاق مدیریت - آقای فخرالدینی
برادران بهمنی
13 آقای سرشار
33 خانم مشتاقیان
63 مدیریت - خانم عماری
خواهران بهمنی
14 خانم رسولیان
34 خانم کشتکار
64 مدیریت - خانم عماری
کتابسرا
20 کتابسرا خیابان شهید رییسعلی دلواری - آقای هاشمی
40 کتابسرا- دفتر مرکزی - خانم اسماعیلی
50 کتابسرا- بهمنی- آقای احمدی
غیر حضوری
85 دفتر غیر حضوری
88 استاد غیر حضوری - آقای کریمی گرمسیری
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.